Obsługa zamówień 455 405 341
1px Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Rebelion

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Sklep internetowy https://sklep-rebelion.pl (dalej występujący jako Sklep) prowadzony jest

przez "Rebelion" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Szklana 9B, 84-217 Głazica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, pod nr KRS 0000879622, NIP 5882465151, nr REGON 387979159, kapitał zakładowy 5000,00 zł. ( dalej zwanym Rebelion bądź

zamiennie Sprzedający)

DEFINICJE

§ 2.

1) Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a

Sprzedający pełni pozycję usługodawcy w rozumieniu wskazanego aktu prawnego.

Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i nie ma zastosowania

do konsumentów w rozumieniu art. 221 Ustawy kodeks cywilny (cyt. za konsumenta uważa

się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).

2) Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca

osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3) Klient – Przedsiębiorca, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

dokonuje zamówienia w Sklepie.

4) Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu

Internetowego na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie.

5) Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu.

6) Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

Sprzedaży.

7) Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta

oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

8) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

9) Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10) Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks

Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu

internetowego Sklepu.

12) Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy

włącznie.

13) Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod

adresem https://sklep-rebelion.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć

Zamówienie.

14) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość

Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

15) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń

informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a

także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą

właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej

ofercie asortymentowej Rebelion wyłącznie Przedsiębiorcom prowadzącym działalność

gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez

Sklep.

Towar eksponowany w Sklepie (obejmuje towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w

rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w

rozumieniu przepisu art. 71 Ustawy kodeks cywilny. Złożenie zamówienia przez Klienta

oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji/potwierdzenia Sklepu. Klient nadto

zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe

w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

§ 4.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego

Regulaminu.

§ 5.

Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, które doliczane są

osobno.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 6.

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży pomiędzy Rebelion i

Klientem) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przy czym wymagania

techniczne są następujące: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie

komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji

wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w

skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Strony sklepu

dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 1600 x 1024 pikseli.

§ 7.

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność

gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu

i którym Rebelion przydzielił dedykowane konto w Sklepie (nadane Klientowi formularza

rejestracji a obejmujące: nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje

wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta

wynikającej z danych posiadanych przez Rebelion a udostępnionych dobrowolnie przez

Klienta. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką

odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim,

w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

§ 8.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie

formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji

zamówienia jest aktualność danych Klienta.

§ 9.

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową

oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest

równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Rebelion oraz Sklep nie odpowiadają za

usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi

od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 10.

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią

niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego bezwarunkowego przestrzegania. W

przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania

złożonego zamówienia bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§ 11.

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone

do koszyka w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może

zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek

odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia

nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia. Wprowadzenie

takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia

towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).

§ 12.

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy

zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do

momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to

system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody Rebelion.

§ 13.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w

złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep

zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie

braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a

umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać

zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już

potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 14.

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia z

żądaniem jest równoznaczne z upoważnieniem Rebelion do wystawienia faktury VAT na

zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia Rebelion do

wysyłki faktury emailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego

podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 15.

Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności

znajdująca się na stronie Sklepu.

§ 16.

Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia

zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy

adresowych swoich Klientów/użytkowników.

§ 17.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

DANE OSOBOWE

§ 18.

Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail

oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży (z

systemu Rebelion służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili, w której Klient

zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest

na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej

mierze.

§ 19.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez "Rebelion" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Szklana 9B, 84-217 Głazica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, pod nr KRS 0000879622, NIP 5882465151, nr REGON 387979159, kapitał zakładowy 5000,00 zł.

Szczegółowa informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się

w Polityce Prywatności o czym mowa w postanowieniach § 15 niniejszego

Regulaminu.

§ 20.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez

Sklep.

PŁATNOŚCI

§ 21.

Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie

płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu zamówienia.

Termin realizacji systemowo ustalany jest dla poszczególnych zamówień i widoczny jest

w zakładce zamówienia. Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto

bankowe sklepu podane w treści faktury VAT. W tytule płatności należy podać numer

faktury VAT. Sklep może:

- wstrzymać realizację zamówienia (zamówień); - zablokować możliwość dokonywania

zakupów przez Klienta

- w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu

kupieckiego ustalonego przez Rebelion.

§ 22.

Sklep przewiduje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych np. Płatności shoper.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

§ 23.

Dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych lub zgodnie z terminem widocznym po zalogowaniu w zakładce „Zamówienia” lub na stronie produktu. W szczególnych przypadkach termin może ulec zmianie gdy Rebelion nie ma wpływu.

W sklepie dostępne sa metody dostawy”

- przesyłka kurierska

- odbiór osobisty (po wcześniejszym uzgodnieniu)

- przesyłka gabarytowa

§ 24.

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia stanu przesyłki

w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki,

niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia

reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej(sporządzenia protokołu uszkodzenia przesyłki), a następnie za pośrednictwem Sklepu.

Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie

dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego.

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego

każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad

jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady

jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie

później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia. Zgłoszenie braku

ilościowego może nastąpić wyłącznie w dniu dostawy. Niezależnie od powyższych

obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Sklepu reklamację

(zakładka Reklamacje).

§ 25.

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

§ 26.

Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie

obowiązujących przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

§ 27.

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do

złożenia oferty przez Klienta. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia

Sklep ma prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych

właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane

zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot

na poczet danego zamówienia, zaś Sklep (Rebelion) nie ponosi żadnej odpowiedzialności

za brak realizacji zamówienia.

REKLAMACJE I GWARANCJE

§ 28.

Z zastrzeżeniem § 24 Reklamacje należy składać również za pośrednictwem zakładki

„Reklamacje”. W przypadku niemożliwości złożenia reklamacji tą drogą (np. zablokowanie

Klienta, awaria Sklepu) obowiązuje formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 1 do

niniejszego regulaminu.

§ 29.

Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania przez Rebelion. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie

wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu

wyczerpania stanu magazynowego lub braku u dystrybutora), Sklep zaoferuje do wyboru

inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta

oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia

ze Sklepem.

§ 30.

Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją

producenta. Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona.

PRAWA AUTORSKIE

§ 31.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach

Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie,

wykorzystywanie ich bez zgody Rebelion lub innego uprawnionego podmiotu jest

zabronione.

§ 32.

Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich

producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

- przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu

internetowego,

- realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

§ 34.

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 35.

Dane przekazane w wyniku wypełnienia Formularza rejestracji są poufne i nie będą

ujawniane osobom trzecim.

§ 36.

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje

się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego

kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 37.

Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

§ 38.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu

cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu

polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest

pod adresem https://sklep-rebelion.pl/(zakładka Regulamin). W braku akceptacji dla

zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod

rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.

 

 

 

Regulamin Konta

w sklepie Rebelion

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Prawo odstąpienia od umowy
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zmiana w Regulaminie lub Koncie
§ 9 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Konto – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, dzięki której Usługobiorca może skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Przedsiębiorca - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą na podstawie Regulaminu umowę o prowadzenie Konta (lub podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Rebelion prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep-rebelion.pl
Usługobiorca - każdy podmiot, który zawarł umowę o prowadzenie Konta lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.
Usługodawca - "Rebelion" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Szklana 9B, 84-217 Głazica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, pod nr KRS 0000879622, NIP 5882465151, nr REGON 387979159, kapitał zakładowy 5000,00 zł.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Szklana 9B, 84-217 Głazica

 2. Adres e-mail: sklep@sklep-rebelion.pl

 3. Telefon: xxx xxx xxx

 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Usługobiorca.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

  • aktywne konto e-mail,

  • urządzenie z dostępem do Internetu,

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 KONTO

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.

 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.

 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa o prowadzenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi prowadzenia Konta na zasadach określonych w Regulaminie niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie Konta.

 6. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

 7. Usunięcie Konta skutkuje rozwiązaniem umowy o prowadzenie Konta. W celu usunięcia Konta przez Usługodawcę należy wysłać swoją rezygnację z Konta na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy o prowadzenie Konta.

§ 5 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących Konta na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 6 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zawarciem umowy o prowadzenie Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o prowadzenie Konta lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy o prowadzenie Konta i świadczenia usług nią objętych. Niepodanie danych oznacza, że umowa o prowadzenie Konta nie będzie mogła być zawarta, Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usług nią objętych.

 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

  1. przestanie obowiązywać umowa o prowadzenie Konta;

  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;

  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

  w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.

 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:

  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).

 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 ZMIANA W REGULAMINIE LUB KONCIE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:

  1. zmianą funkcjonalności Konta, wymagającą modyfikacji Regulaminu lub

  2. zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację umowy o prowadzenie Konta przez Usługodawcę lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub

  3. zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.

 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy przypisany do Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Usługodawca może dokonać zmiany Konta, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z umową o prowadzenie Konta, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Konta. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy uprzywilejowanego. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 5, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Usługobiorcy uprzywilejowanego do Konta lub korzystanie z niego, Usługodawca wyśle na adres e-mail Usługobiorcy uprzywilejowanego, z odpowiednim wyprzedzeniem, na trwałym nośniku, informację o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawach przysługujących w związku z tą zmianą Usługobiorcy uprzywilejowanemu.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 2. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest w języku polskim.

 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą, związanego z umową o prowadzenie Konta, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 5. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w związku z umową o prowadzenie Konta w stosunku do Usługobiorcy, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

 

Regulamin Newslettera

w sklepie Ferguson - Oficjalny Sklep | RTV & Smart Solutions

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z Usługodawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Umowa
§ 5 Reklamacje
§ 6 Prawo odstąpienia od Umowy
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zmiana w Regulaminie lub Newsletterze
§ 9 Postanowienia końcowe

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie, dostarczane nieodpłatnie Usługobiorcy przez Usługodawcę w ramach Umowy, stanowiące treści cyfrowe w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
Przedsiębiorca - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę (lub podejmującą czynności zmierzające do jej zawarcia), bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Ferguson - Oficjalny Sklep | RTV & Smart Solutions prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://sklep.ferguson.pl.
Umowa – umowa o dostarczanie Newslettera.
Usługobiorca – każdy podmiot, który zawarł Umowę lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia.
Usługodawca – ""Rebelion" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Szklana 9B, 84-217 Głazica, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, pod nr KRS 0000879622, NIP 5882465151, nr REGON 387979159, kapitał zakładowy 5000,00 zł.

§ 2 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Rebelion" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Szklana 9B, 84-217 Głazica

 2. Adres e-mail: sklep@sklep-rebelion.pl

 3. Telefon: xxx xxx xxx

 4. Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Usługobiorcę wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Usługobiorca. Usługodawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Usługobiorca.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla skorzystania z treści cyfrowych objętych Regulaminem potrzebne jest:

  • aktywne konto e-mail;

  • urządzenie z dostępem do Internetu;

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 UMOWA

 1. Usługobiorca może dobrowolnie zapisać się do Newslettera.

 2. W celu otrzymania Newslettera konieczne jest zawarcie Umowy.

 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach Umowy kierowane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zawierania Umowy.

 4. Usługobiorca, w celu zawarcia Umowy, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Umowy. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta Umowa na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. W celu właściwej realizacji Umowy Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.

 6. Newsletter jest dostarczany niezwłocznie po utworzeniu przez Usługodawcę wiadomości przeznaczonych dla Usługobiorców.

 7. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego.

 8. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w poprzednim postanowieniu, lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu.

 9. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem Umowy.

§ 5 REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca prosi o składanie reklamacji dotyczących treści cyfrowych objętych Regulaminem na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z Umową jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest:

  • realizacja Umowy; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest Umowa lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  • analiza efektywności wysłanych w ramach Umowy wiadomości, celem ustalenia ogólnych zasad dotyczących skutecznej wysyłki w działalności Usługodawcy; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  • ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń związanych z Umową; podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia Umowy i dostarczenia objętych nią treści cyfrowych. Niepodanie danych spowoduje, że Umowa nie będzie mogła być zawarta, a Usługodawca nie dostarczy objętych nią treści cyfrowych.

 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:

  • przestanie obowiązywać Umowa;

  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Umową;

  • zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

  w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku.

 5. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • ich sprostowania,

  • usunięcia,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:

  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).

 6. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.

 7. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 ZMIANA W REGULAMINIE LUB NEWSLETTERZE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany Regulaminu spowodowaną:

  1. zmianą funkcjonalności Newslettera, wymagającą modyfikacji Regulaminu lub

  2. zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na realizację Umowy przez Usługodawcę lub dostosowaniem usług do zaleceń, wytycznych, nakazów lub zakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji lub decyzji uprawnionych władz publicznych lub

  3. zmianą danych kontaktowych lub identyfikacyjnych Usługodawcy.

 2. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zawarcia Umowy co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania Umowy w przyszłości.

 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy podany w § 2 Regulaminu, co będzie skutkować rozwiązaniem Umowy z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

 5. Usługodawca może dokonać zmiany Newslettera, która nie jest niezbędna do zachowania jego zgodności z Umową, z przyczyny wskazanej w ust. 1 lit. b lub z powodu zmiany funkcjonalności Newslettera. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie się wiązać z jakimikolwiek kosztami po stronie Usługobiorcy. Postanowienie ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 2. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 3. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego, z zastrzeżeniem ust. 4.

 4. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 5. Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy w związku z Umową w stosunku do Usługobiorcy, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

 

 

 

Zał 1

 

Formularz reklamacji

1pxZaloguj się
1px Nie pamiętasz hasła? 1px Zarejestruj się
Infolinia 000 000 000
1px do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl